Õppenõukogu

  Üldtööplaan 2017/18. õppeaastal, lisa 1   Kinnitatud
  Õppenõukogu 2017/18 õppeaasta tööplaan   ÕN 31.08.2017 otsusega
Aeg Teema Vastutaja Märkused, alused
E, 25. sept 17 Õppenõukogu sekretäri valimine direktor Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord (Kõüt) § 5 lg 1
Individuaalse õppekava kinnitamine HEV koordinaator PGS § 18 lg 1
Mustvee Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine õppekava muutmiseks õppejuht Kõüt § 2 lg 1
sh tunnijaotusplaan loovtöö juhend ainekavad muudatuste sisseviimine õppekava üldossa õppejuht Kõüt § 2 lg 1
Muud küsimused    
E, 4. dets 17 I trimestri õpitulemuste kokkuvõte klassijuhatajad Kõüt §§ 5, 6.
1. klassi numbriline hindamine õppejuht  
Tugimeetmete määramine aineõpetajad Kõüt § 4 lg 1
Logopeedilist abi vajavad lapsed ja nende areng eripedagoog-logopeed PGS § 37 lg 2
Muud küsimused direktor  
E, 19. märts 18 II trimestri õpitulemuste kokkuvõte klassijuhatajad Kõüt §§ 5, 6.
Tugimeetmete määramine aineõpetajad Kõüt § 4 lg 1
  direktor Kõüt § 2 lg 3
Õpilaste kaasatusest ja osalemisest huviringides, õpilasomavalitsuse tööst huvijuht PGS § 60 lg 5 ja 6, § 40 lg 1
Muud küsimused    
R, 8. juuni 18 III trimestri õpitulemuste kokkuvõte klassijuhatajad Kõüt §§ 5, 6.
Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi klassijuhatajad Kõüt § 4
Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga klassijuhatajad Kõüt § 4
Õpilaste tunnustamine tänukirjaga klassijuhatajad Kõüt § 4
Muud küsimused    
R, 15. juuni 18 Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks õppejuht, õpetajad Kõüt § 2 lg 6
Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuste väljaandmise otsustamine klassijuhatajad Kõüt § 4 lg 6
Õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine klassijuhatajad Kõüt § 4 lg 7
Muud küsimused    
R, 31. aug 18 Kokkuvõte 2017/2017 õppeaasta üldtööplaani täitmisest direktor Kõüt § 2 lg 2, PGS § 70 lg 1 p 1
Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks sh õppenõukogu tööplaani kinnitamine direktor Kõüt § 2 lg 2, PGS § 70 lg 1 p 1
Muud küsimused