Teavet piirangute kohta alates 1.11.2021 saab vaadata eKoolist.

Lisainfot leiab ka COVID-19 leheküljel.

Mustvee Kool ja Peipsi Gümnaasium

 ootavad oma meeskonda õppealajuhatajat 1,0 kohta 

(0,5 kohta Mustvee Koolis ja 0,5 kohta Peipsi Gümnaasiumis)

C:\Users\Kenaneiu\Documents\MUSTVEE KOOL\Arne mälupulk\MUSTVEE\Mustvee Kool\Tunnused\MK logo.png
KONKURSS ÕPPEALAJUHATAJA AMETIKOHALE (1,0)


Mustvee Kool (Tartu tn 11, Mustvee) ja Peipsi Gümnaasium (Narva 24, Mustvee) võtavad tööle õppealajuhataja, kes on valmis töötama ühise juhtimise all olevas kahes Mustvee linna koolis. Tööleasumise aeg on augustis 2021.

Ootame oma meeskonda õppealajuhatajat, kes:

 • orienteerub seadusandluses ja kooli õppekava arendamise protsessis;
 • toetab iga õpetaja arengut ning loomingulisust;
 • väärtustab igat õpilast;
 • on kohusetundlik, hea suhtlemis-ja enesekehtestamise oskusega;
 • omab valmidust meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
 • on hea pingetaluvusega ja oskab kiiresti reageerida;
 • on heade digipädevustega;
 • omab magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, õpetajakutset ning juhtimiskompetentse (võivad olla omandamisel).

Peamised tööülesanded on:

 • Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ning arendustegevus.
 • Pedagoogide juhendamine.
 • Töökorralduse organiseerimine.

Pakume Sulle hästi toimivat õppe- ja kasvatustegevuse süsteemi, toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, võimalusi enesearendamiseks ja eneseteostuseks, võimalust kaasa lüüa koolide arendamisel ning toredaid lapsi ja lapsevanemaid.

Kandideerimiseks palume esitada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil marianne@mustvee.edu.ee hiljemalt 20. juuniks 2021. a.

Juhul kui sa kõikidele nimetatud kriteeriumitele ei vasta, siis võta ikkagi meiega julgelt ühendust, leiame koos võimaluse sinu professionaalset arengut toetada.


lisainfo tel 5566 6247 

direktor Marianne Kivimurd-Tarelkina


 

 

Distantsõppe põhimõtted

1. Distantsõppe perioodil lähtutakse õppetöö planeerimisel hetkel kehtivast tunniplaanist, mis on
kättesaadav eKoolis.
2. Distantsõppe ajal toimuvates videotundides osalemiseks on õpilasel vajalik laua- või sülearvuti,
nutitelefon või tahvelarvuti ning internetiühendus, töötav kaamera ja mikrofon.
3. Iga koolipäeva õppetöö tehakse õpilastele nähtavaks hiljemalt samal päeval kell 8.30 eKoolis
koduste ülesannete all, kus on leitavad samaks päevaks planeeritud ülesanded, sh kõik sellel
päeval toimuvad veebitunnid .
4. Veebitunnis kehtivad reeglid on eelnevalt õpilastele tutvustatud ja leitavad kooli kodulehel.
5. Kõik tööd lisatakse koduste tööde alla, pikemaajalised tähtajalised ülesanded lisatakse vajadusel etappidena.
6. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus kui tavapäraselt klassiruumis.
7. Kodused tööd tuleb esitada sama päeva kell 21.00-ks, kui ei ole märgitud teisiti.
8. Õppetöös välditakse üldjuhul ajalise piiranguga testide läbiviimist.
9. Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab
oodatust kauem aega vms, pöördub ta kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või
ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele ja e-kirjadele sama päeva jooksul oma tööajal (8.30-
15.30).
10. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad vajadusel ja võimalusel videosilla vahendusel.
11. Distantsõppe ajal koduseid ülesandeid ei anta.

Veebitunni reeglid

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teisel pool ekraani.
Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest
reeglitest kinni.
Enne veebitunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda (juhul kui Sul ei ole kaamerat, siis kasuta teise töökohana telefoni või jäta ekraan mustaks ja informeeri sellest õpetajat). Ka veebitunnis märgib õpetaja puudujaid, õpilasi, kes ei osale tunnis.
1. Õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi. Vaata kella ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni
minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
2. Kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada.
3. Videotunni linki või IDd võõrastega ei jagata.
4. Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased.
5. Lülita välja kõrvalised vahendid.
6. Veebitunnis osale oma õige nime ja näoga. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta. (Hilinedes
liitu vaikselt teisi segamata)
7. Veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks, kasuta seda aega vastutustundlikult, vahele
ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta.
8. Tunni lõpetab õpetaja ja veebitunni salvestamine on keelatud.
9. Tunni ajal teemasse mitte puutuvaid materjale ei vaadata ega jagata kaaslasega.
10. Zoomis on soovitav kasutada neutraalset ja sobivat tausta.

Hindamine ja tagasiside

1. Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks. Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).
2. Distantsõppe korral on hindamine paindlik ja rõhk on õppeprotsessil. Töid hinnatakse
distantsõppe ajal eKoolis hindeliselt või märkega A (arvestatud) / MA (mittearvestatud). Sel viisil
saab vanem ja õpilane teada, kas ülesanne on sooritatud või mitte. Esitamata kohustuslik
hindeline töö on „0".
3. Õpetaja tagasiside peab olema informeeriv, mis vastas täpselt ootustele ja mis mitte.
4. Tagasiside kanalid: email, eKool,  Opiq keskkond

Tugi distantsõppe ajal

1. Esmane kontaktisik kooliga on klassijuhataja.
2. Tugispetsialistide töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub telefoni, meili või vajadusel
ka videosilla kaudu(logopeed, psühholoog jne.).
3. Tugipersonali telefonid ja õpetajate e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt.

Õpilase puudumine distantsõppe ajal

1. Eelnevalt kokku lepitud veebitunnis fikseerib õpetaja puudujad tavapärasel viisil. Vastavalt
kodukorrale.
2. Õpilase vanem põhjendab puudumist vastavalt Peipsi Gümnaasiumi kodukorrale.
3. Reisimine ei vabasta õppetöös osalemisest.
4. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Laps vastab pärast terveks
saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.
5. Tunnitöö järjepidev esitamata jätmine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.

E-õppe kanalid ja otsesuhtluse kanalid

 • E-kool
 • Opiq www.opiq.ee
 • Zoom
 • e-maili aadressid

Arvutid ja tehnoloogia

1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja, kooli juhtkonna  poole.
2. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

 

Terviseameti soovitus (koroonaviirus)

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet lastevanematel, kes käisid viiruse suurema levikuga paikades (Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis), viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
 
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest kooli. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
 
Terviseamet annab teada, et hetkel ei nõua olukord haridusasutustes erakorralisi meetmeid, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, on oluline pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele. Peipsi Gümnaasium jälgib Terviseameti poolt esitatud soovitusi , millest õpilasi esmaspäeva hommikul teavitatakse ning jooksvalt nende järgimist ka jälgitakse.
 
Kool jälgib olukorda ning hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi, nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45.
 
Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Nii Terviseamet kui HTM kutsub kõiki üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.
 
Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt (https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus)

 

Marianne Kivimurd-Tarelkina
Peipsi Gümnaasiumi direktor

Projekti nr 16678 "Peipsi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2019/20. õppeaastal" raames osaleti Puhta vee teemapargi õppeprogrammides:

11.09.2019 - 5. ja 6. kl Veetarga retk puhta vee tekkekohas
12.09.2019 - 7. kl Elu Metsamõisa tiigis
13.09.2019 - 9. kl Uuskasutus on säästlik
16.09.2019 - 1. kl Jahitarga retk metsas
16.09.2019 - 2. kl Meeled aitavad
18.09.2019 - 3. kl Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
18.09.2019 - 8. kl Avastusõpe looduses
23.09.2019 - 4. kl Helid ja hääled looduses

Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus
 
 
 
 
Projekti nr 14451 "Peipsi Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2018/19. õppeaastal" raames osaleti TÜ Loodusmuuseumi õppeprogrammides:
 
19.10. 2018 - 1. kl Põnev loomariik - vaatleme ja uurime
16.10.2018 - 2. kl Põnev loomariik - vaatleme ja uurime
08.10.2018 - 3. kl Eksootilised lemmikloomad
12.12.2018 - 4. kl Mikromaailm
13.12.2018 - 5. kl Mikromaailm
14.11.2018 - 6. kl Meie Läänemeri
16.11.2018 - 7. kl Kalad
13.11.2018 - 8. kl Ämblikud
20.11.2018 - 9. kl Elurikkuse evolutsioonist Darwinist tänapäevani
11.12.2018 - 10. kl Mikromaailm
28.09.2018 - 11. kl Pärilikkuse lugu
27.11.2018 - 12. kl Pärilikkuse lugu
 
Rahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus