« Tagasi

Õppetöö korraldusest Mustvee Koolis eriolukorra ajal

Õppetöö korraldusest Mustvee Koolis eriolukorra ajal

 
 1. Õppetöö koolimajas ei toimu alates 16.03.2020 suletud kuni uue korralduse saamiseni.
 2. Õppetöö toimub e-kooli vahendusel, mille kaudu saavad õpilased jooksvalt tunnitöö ja vajadusel ka iseseisvaks lahendamiseks ülesanded.
 3. Lapsevanemad ja õpilased, kontrollige, et teil on ligipääs e-koolile ning Opiq-keskkonnale olemas. Probleemide korral võtke ühendust klassijuhataja või õpetaja Rita Postoviga.
 4. Opiq'u keskkonna kasutamine toimub e-kooli vahendusel ja e-kooli kasutajanimede ning parooliga. 
 5. Igal koolipäeval toimub õppetöö vastavalt kehtivale tunniplaanile, st antud päevaks panevad õpetajad e-kooli ülesanded, mis antud aines tuleb läbi töötada.
 6. Vastava päeva tunniteemad ja ülesanded on e-koolist saadavad hiljemalt antud päeva kella 8.30-ks (va 16.03.2020 tunnid, mis pannakse e-kooli peale kella 1o.oo-i).
 7. Tunniteema läbimist ja koduste tööde esitamist võib õpetaja hinnata ka tunnihindena skaalal a/ma (arvestatud/mittearvestatud).
 8. Kui õpetaja on tunniteema kontrolliks andnud ülesandeid, siis see info on e-koolis ning ülesanded tuleb peale täitmist esitada õpetajale. Sooritatud tööd esitatakse kas e-kooli, Opiq'u vahendusel või muul õpetaja poolt määratud viisil.
 9. Antud päeva teemad peavad olema õpilaste poolt läbi töötatud ja ülesanded täidetud hiljemalt sama päeva kella 21.oo-ks.
 10. Õpilase haigestumisest, mis ei võimalda tema osavõttu õppetööst, teavitatakse kooli ja klassijuhatajat e-kooli vahendusel tavalises korras.
 11. Suhtlemine toimub e-kooli vahendusel, elektroonkirjade või muul, õpetaja ja lapsevanema/õpilase vahel kokku lepitud viisil.

Küsimuste korral pöörduda aineõpetajate, klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Õpetajate e-postiaadressid on leitavad kooli kodulehelt aadressil: https://www.mustvee.edu.ee/opetajad