Mustvee koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;

 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad KiVa korrapidaja märke ja abiks on ka 9.klassi õpilased, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://kiusamisvaba.ee/kiusamisest/lapsevanemale/).

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Heidi Aruväli, heidi.aruvali@mustvee.edu.ee

 • Ade-Liis Soosaar, ade-liis.soosaar@mustvee.edu.ee

 • Ly Zavatski, ly.zavatski@mustvee.edu.ee

 

Kui sa märkad kiusamist, sind on kiusatud või sa kahtlustad, et kedagi kiusatakse, anna sellest teada meili aadressil:
 

mustveekiva@gmail.com

 
 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

TEAVITUS LAPSEVANEMALE

KiVa PROGRAMMI ÕPILASKÜSITLUS

 

Millega me tegeleme

Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mille missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks (www.kiusamisvaba.ee). Selleks pakume muuhulgas ka teadus-ja tõenduspõhist kooliterviklikku programmi KiVa, mis on tõhus nii kiusamise ennetamisel kui ka juhtumite lahendamisel.

 

Teie lapse kool on liitunud kiusamise vähendamise programmiga KiVa ning kasutab selles sisalduvaid ennetuse, juhtumite lahendamise ja olukorra hindamise meetodeid.

 

Programmi üheks oluliseks osaks on igal kevadel toimuv anonüümne veebipõhine õpilasküsitlus, kuhu on oodatud vastama kõik 1. – 9. klassi õpilased. Küsitluse on välja töötanud KiVa programmi autorid Turu Ülikoolist Soomes ning seda on Eestis kasutatud alates 2013. aastast üle 100 koolis.

 

Miks on küsitlus vajalik

 

Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.

 

Millistest õiguslikest alustest me oma tegevuses lähtume

 

Küsitlusele vastamine ja tulemuste analüüs on anonüümsed (st analüüsi tulemuste põhjal ei ole tuvastatav ükski osalenud laps ega tema antud vastused). Seega ei ole andmekogumine isikustatud ning küsitlusele ei kohaldata andmekaitse põhimõtteid (vt ka GDPR põhjenduspunkt 26).

 

Küsitluse läbiviimisel järgitakse kõiki häid uuringu tavasid ning teaduseetika põhimõtteid, mille oluliseks osaks on ka vastajate õiguste, heaolu ja konfidentsiaalsuse kaitse ning õigus igal ajal osalemisest loobuda (nii lapsevanemal kui lapsel endal).

 

Kuidas saadud andmeid kasutatakse

 

Küsitlus viiakse läbi arvutiklassis või nutiseadmete abil. Vastused kogutakse ja säilitatakse Turu Ülikooli serverites ja SA Kiusamisvaba Kool uuringu koordinaatori poolt parooliga kaitstud failis.

 

Kool saab Turu Ülikooli süsteemist automatiseeritud raporti, mis tehakse kättesaadavaks kooli juhtkonnale, kes otsustab, kuidas küsitlusest saadud teavet koolikeskkonna turvalisuse nimel paremal moel kasutada. Kokkuvõtteid tutvustatakse ka lapsevanematele. SA Kiusamisvaba Kool teostab andmete põhjal täiendava üldistatud analüüsi Eesti koolide olukorra ning programmi mõjude hindamiseks. Kokkuvõttev raport avaldatakse meie kodulehel (vt www.kiusamisvaba.ee).

 

 

Kuidas meiega ühendust võtta

 

Koolis koordineerib küsitluse läbiviimist koos klassijuhatajaga kooli KiVa-tiim eesotsas:

Heidi Aruväli   heidiaruvali@gmail.com

 

Kui te ei soovi, et teie laps osaleks veebipõhises õpilasküsitluses, palun andke sellest lapse klassijuhatajale teada enne küsitluse algust.

 

Kui teil on käesolevast teavitusest tulenevaid lisaküsimusi, palun kirjutage SA Kiusamisvaba Kool uuringujuhi Kristiina Treiali e-posti aadressil kristiina.treial@kiusamisvaba.ee või helistage telefonil 56 635 571. Vastame teie pöördumisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.