Õppenõukogud

Õppenõukogud 2021-2022 õppeaasta

Jaanuar

1. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Märts

1. Kokkuvõte II trimestri õppetulemustest.

2. Kokkuvõte II trimestri puudumistest.

3. Muudatused ja täiendused dokumendis: "Arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord Voore Põhikoolis".

Arvamuse andmine dokumendile ja edastamine hoolekogule.

4. Muudatused ja täiendused dokumendis: „LOOVTÖÖDE KORRALDAMISE JUHEND".

5. Jooksvad küsimused.

 

Juuni

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

4.Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Juuni

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

4.Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Juuni

1. Õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

August

1. 2021-2022 õ/a õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

3. 2022-2023 õ/a üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

4. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.