Õppenõukogud

Õppenõukogud 2020-2021 õppeaasta

22. oktoober

1. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2. 31.08.2020 õppenõukogu protokolli arutelu. Alus: õppenõukogu liige on juhtinud tähelepanu protokollis esinevatele puudustele.

3. II kooliastmes tehtavate õppekava muudatuste arutelu järgmiseks (2021/22) õppeaastaks.

4. Kooli üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.

 

Märts

1. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

10. juuni

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

4. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

6. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

7. Jooksvad küsimused

8.Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Juuni

1. Õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

August

1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

3. 2021-2022 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

4. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.