Õppenõukogud

Õppenõukogud 2023-2024 õppeaastal

 

September

1. Õppenõukogu sekretäri valimine õppeaastaks 2023-2024.

2. HEV õpilaste nimekirja kinnitamine.

3. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

November

1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Märts

1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Juuni

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.

3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor).

4.Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Juuni

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine.

2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

4.Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

Juuni

1. Õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.

 

August

1. 2023-2024 õ/a õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

2. Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.

3. 2024-2025 õ/a üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine.

4. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.