3.02.23

 

Lohusuu Kool on lasteaed-põhikool, kus luuakse soodsad tingimused alus- ja põhihariduse omandamiseks,  õpitakse turvalises keskkonnas, arvestatakse õpilaste individuaalsust, arvestatakse kohaliku kahe kogukonna ja kultuuri eripäraga. Samuti on Lohusuu Kool ettevõtlik kool - https://www.jaek.ee/lohusuu-kool-sai-ettevotlik-kool-standardi-baastaseme-tunnustuse/

 

Lohusuu Kooli päevakava 2022/2023

 

1. Kooli uksed avatakse kell 7.30 .

 1. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 8.15.

 2. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse kella helinaga.

 3. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 minutit, söögivahetund 20 minutit.

 4. Õppetundide ja söögivahetunni ajaline järjestus:

 

 

Tund

Aeg

1.tund

8.15- 9.00

2.tund

9.10 - 9.55

3.tund

10.05- 10. 50

SÖÖGI-

VAHE-

TUND

10.50- 11.10

4.tund

11.10- 11.55

5.tund

12.05- 12.50

6.tund

13.00-13.45

OODE

13.45-13.55

7.tund

13.55- 14.40

8.tund

14.50- 15.35

 1. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.

 2. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate ringide ja huviringide tegevuses.

 3. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid (tähistatud ÕTRing/ring) on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.

 4. Tunniplaan ja õppekava toetavate ringide info on kättesaadav kooli Edupage'i lehelt.

 5. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

 6. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja või direktori loal.

 7. Vahetundides (ilusa ilma korral) võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil.

 8. Õhtul sulgeb koristaja kooli uksed kell 17.00.

 9. Õpilaste vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks ning seda ohustavate olukordade ennetamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisse- ja väljaliikumist. 

 

 


 

Toimetaja: TRIINU DRESSEL