Terviseameti soovitus (koroonaviirus)

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet lastevanematel, kes käisid viiruse suurema levikuga paikades (Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte), Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis), viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
 
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest kooli. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
 
Terviseamet annab teada, et hetkel ei nõua olukord haridusasutustes erakorralisi meetmeid, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, on oluline pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele. Peipsi Gümnaasium jälgib Terviseameti poolt esitatud soovitusi , millest õpilasi esmaspäeva hommikul teavitatakse ning jooksvalt nende järgimist ka jälgitakse.
 
Kool jälgib olukorda ning hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi, nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45.
 
Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Nii Terviseamet kui HTM kutsub kõiki üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.
 
Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt (https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus)

 

Marianne Kivimurd-Tarelkina
Peipsi Gümnaasiumi direktor

Distantsõppe põhimõtted

1. Distantsõppe perioodil lähtutakse õppetöö planeerimisel hetkel kehtivast tunniplaanist, mis on
kättesaadav eKoolis.
2. Distantsõppe ajal toimuvates videotundides osalemiseks on õpilasel vajalik laua- või sülearvuti,
nutitelefon või tahvelarvuti ning internetiühendus, töötav kaamera ja mikrofon.
3. Iga koolipäeva õppetöö tehakse õpilastele nähtavaks hiljemalt samal päeval kell 8.30 eKoolis
koduste ülesannete all, kus on leitavad samaks päevaks planeeritud ülesanded, sh kõik sellel
päeval toimuvad veebitunnid .
4. Veebitunnis kehtivad reeglid on eelnevalt õpilastele tutvustatud ja leitavad kooli kodulehel.
5. Kõik tööd lisatakse koduste tööde alla, pikemaajalised tähtajalised ülesanded lisatakse vajadusel etappidena.
6. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus kui tavapäraselt klassiruumis.
7. Kodused tööd tuleb esitada sama päeva kell 21.00-ks, kui ei ole märgitud teisiti.
8. Õppetöös välditakse üldjuhul ajalise piiranguga testide läbiviimist.
9. Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab
oodatust kauem aega vms, pöördub ta kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või
ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele ja e-kirjadele sama päeva jooksul oma tööajal (8.30-
15.30).
10. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad vajadusel ja võimalusel videosilla vahendusel.
11. Distantsõppe ajal koduseid ülesandeid ei anta.

Veebitunni reeglid

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teisel pool ekraani.
Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest
reeglitest kinni.
Enne veebitunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda (juhul kui Sul ei ole kaamerat, siis kasuta teise töökohana telefoni või jäta ekraan mustaks ja informeeri sellest õpetajat). Ka veebitunnis märgib õpetaja puudujaid, õpilasi, kes ei osale tunnis.
1. Õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi. Vaata kella ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni
minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada.
2. Kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada.
3. Videotunni linki või IDd võõrastega ei jagata.
4. Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased.
5. Lülita välja kõrvalised vahendid.
6. Veebitunnis osale oma õige nime ja näoga. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta. (Hilinedes
liitu vaikselt teisi segamata)
7. Veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks, kasuta seda aega vastutustundlikult, vahele
ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta.
8. Tunni lõpetab õpetaja ja veebitunni salvestamine on keelatud.
9. Tunni ajal teemasse mitte puutuvaid materjale ei vaadata ega jagata kaaslasega.
10. Zoomis on soovitav kasutada neutraalset ja sobivat tausta.

Hindamine ja tagasiside

1. Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks. Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).
2. Distantsõppe korral on hindamine paindlik ja rõhk on õppeprotsessil. Töid hinnatakse
distantsõppe ajal eKoolis hindeliselt või märkega A (arvestatud) / MA (mittearvestatud). Sel viisil
saab vanem ja õpilane teada, kas ülesanne on sooritatud või mitte. Esitamata kohustuslik
hindeline töö on „0".
3. Õpetaja tagasiside peab olema informeeriv, mis vastas täpselt ootustele ja mis mitte.
4. Tagasiside kanalid: email, eKool,  Opiq keskkond

Tugi distantsõppe ajal

1. Esmane kontaktisik kooliga on klassijuhataja.
2. Tugispetsialistide töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub telefoni, meili või vajadusel
ka videosilla kaudu(logopeed, psühholoog jne.).
3. Tugipersonali telefonid ja õpetajate e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt.

Õpilase puudumine distantsõppe ajal

1. Eelnevalt kokku lepitud veebitunnis fikseerib õpetaja puudujad tavapärasel viisil. Vastavalt
kodukorrale.
2. Õpilase vanem põhjendab puudumist vastavalt Peipsi Gümnaasiumi kodukorrale.
3. Reisimine ei vabasta õppetöös osalemisest.
4. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Laps vastab pärast terveks
saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.
5. Tunnitöö järjepidev esitamata jätmine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.

E-õppe kanalid ja otsesuhtluse kanalid

  • E-kool
  • Opiq www.opiq.ee
  • Zoom
  • e-maili aadressid

Arvutid ja tehnoloogia

1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja, kooli juhtkonna  poole.
2. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

 

Õppetöö korraldus külmade ilmadega

Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

  1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
  2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:

  1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
  2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
  3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Alus:   27.03.2001 sotsiaalministri määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele" § 9