Vastuvõtt 1. klassi

Info 1. klassi astuja vanemale

Vanemal palume lapse Mustvee Kooli õpilaste nimekirja registreerimiseks esitada kooli kantseleisse alljärgnevad dokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;

  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

  • lapse tervisetõendi;

  • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse õppekava;

  • 1 foto õpilaspiletile (3x4), kui vanem taotleb õpilaspiletit;

Dokumentide vastuvõtt kantseleis. Info telefon: (+372) 772 6455

Vastuvõtu kord koos lisadega