Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus kuulutab välja avaliku konkursi logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, tugipedagoogi ja koolipsühholoogi ametikohtade täitmiseks

Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus on Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus, mis osutab hariduse tugiteenuseid Mustvee valla lastele ja noortele, haridusasutuste juhtidele, õpetajatele, spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Logopeedi ametikoha eesmärk on tagada õpiabi kirjutamis- ja lugemispuuetega ning kõneravi vajavatele õpilastele.

Eripedagoogi ametikoha eesmärk on hariduslike erivajadustega õpilaste õppetegevuse ettevalmistamine, õpetajate nõustamine IÕK koostamisel, lastevanemate nõustamine erivajadustega laste arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel.

Sotsiaalpedagoogi ametikoha eesmärk on õpilaste sotsiaalsete oskuste hindamine, õpilaste suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine, koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Tugipedagoogi ametikoha eesmärk on Mustvee vallas elavate laste õppe ja arengu toetamine ning lasteaia ja kooli kogukonna liikmete heaolule ja paremale toimetulekule kaasaaitamine. 

Koolipsühholoogi ametikoha eesmärk on õpilaste psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite hindamine, õpilaste nõustamine isikliku elu, õppetööga ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, vanemate ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonidest väljatulekuks toe korraldamisel.

Kandidaatidele esitatavad nõuded: erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, väga hea eesti keele oskus (kasuks tuleb ka vene keele oskus), hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada, infotehnoloogia kasutamise oskus, B-kategooria juhiload.

Konkursil osalemiseks esitada motiveeritud avaldus koos palgasooviga, elulookirjeldus,  ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumise aeg: september 2022

Kandideerimise dokumendid palume esitada hiljemalt 30. augustiks 2022 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskusele aadressil Tartu 28, Mustvee 49603 või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tugikeskus@mustvee.ee

Täiendav info telefonil 53009220, Riina Koolmeister  (Mustvee Valla Hariduse Tugikeskuse juhataja).