« Tagasi

Mustvee Kooli distantsõppe põhimõtted

 

Mustvee Kooli distantsõppe põhimõtted 

 1. Distantsõppe perioodil lähtutakse õppetöö planeerimisel hetkel kehtivast tunniplaanist, mis on kättesaadav eKoolis. 
 2. Distantsõppe ajal toimuvates videotundides osalemiseks on õpilasel vajalik laua- või sülearvuti, nutitelefon või tahvelarvuti ning internetiühendus, töötav kaamera ja mikrofon. 
 3. Iga koolipäeva õppetöö tehakse õpilastele nähtavaks hiljemalt samal päeval kell 8.30 eKoolis koduste ülesannete all, kus on leitavad samaks päevaks planeeritud ülesanded, sh kõik sellel päeval toimuvad veebitunnid . 
 4. Veebitunnis kehtivad reeglid on eelnevalt õpilastele tutvustatud ja leitavad kooli kodulehel. 
 5. Kõik tööd lisatakse koduste tööde alla, pikemaajalised tähtajalised ülesanded lisatakse vajadusel etappidena. 
 6. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet, mis on madalam üksi kodus kui tavapäraselt klassiruumis.
 7. Kodused tööd tuleb esitada sama päeva kell 21.00-ks, kui ei ole märgitud teisiti.
 8. Õppetöös välditakse üldjuhul ajalise piiranguga testide läbiviimist. 
 9. Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega vms, pöördub ta kohe aineõpetaja poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust. Õpetaja vastab sõnumitele ja e-kirjadele sama päeva jooksul oma tööajal (8.30-15.30). 
 10. Õpetajate konsultatsioonid toimuvad vajadusel ja võimalusel videosilla vahendusel. 
 11. Distantsõppe ajal koduseid ülesandeid ei anta.

 

Veebitunni reeglid

Veebitund on nagu iga teine koolitund, ainult õpetaja ei ole Sinuga ühes ruumis, vaid teisel pool ekraani. Nii nagu klassiruumis, on ka virtuaalses tunnis kindlad reeglid. Tunni õnnestumiseks pea nendest reeglitest kinni. 

Enne veebitunni algust veendu, et Sinu nutiseadmed võimaldavad tunnis osalemist. Sa pead kuulma ja nägema tunnis toimuvat ning saama õpetajaga suhelda (juhul kui Sul ei ole kaamerat, siis kasuta teise töökohana telefoni või jäta ekraan mustaks ja informeeri sellest õpetajat). Ka veebitunnis märgib õpetaja puudujaid, õpilasi, kes ei osale tunnis. 

 

 1. Õpetaja on saatnud Sulle veebitunni lingi. Vaata kella ja sisene virtuaalsesse klassiruumi mõni minut enne tunni algust, et õpetaja saaks tunniga õigeaegselt alustada. 
 2. Kui ei saa ühendust, anna sellest õpetajale teada. 
 3. Videotunni linki või IDd võõrastega ei jagata. 
 4. Tundi sisenevad ainult selle klassi õpilased. 
 5. Lülita välja kõrvalised vahendid.
 6. Veebitunnis osale oma õige nime ja näoga. Anonüümset osalejat õpetaja tundi ei võta. (Hilinedes liitu vaikselt teisi segamata) 
 7. Veebitund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks, kasuta seda aega vastutustundlikult, vahele ei sega, teiste arvamust ja vastuseid ei halvusta. 
 8. Tunni lõpetab õpetaja ja veebitunni salvestamine on keelatud. 
 9. Tunni ajal teemasse mitte puutuvaid materjale ei vaadata ega jagata kaaslasega.
 10. Zoomis on soovitav kasutada neutraalset ja sobivat tausta.

 

Hindamine ja tagasiside

 1. Iga eKooli märgitud ülesande järel on kirjas, kas õpetaja ootab seda ülesannet tagasi arvestamiseks. Samuti on iga ülesande juures kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg (kuupäev ja kellaaeg).
 2. Mustvee Koolis hinnatakse töid distantsõppe ajal eKoolis hindeliselt või märkega A (arvestatud) / MA (mittearvestatud). Sel viisil saab vanem ja õpilane teada, kas ülesanne on sooritatud või mitte. Esitamata kohustuslik hindeline töö on „0".
 3. Õpetaja tagasiside peab olema informeeriv, mis vastas täpselt ootustele ja mis mitte.
 4. Tagasiside kanalid: email, eKool,  Opiq keskkond 

 

Tugi distantsõppe ajal

 1. Esmane kontaktisik kooliga on klassijuhataja. 
 2. Tugispetsialistide töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub telefoni, meili või vajadusel ka videosilla kaudu(logopeed, psühholoog jne.). 
 3. Tugipersonali telefonid ja õpetajate e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt. 


Õpilase puudumine distantsõppe ajal

 1. Eelnevalt kokku lepitud veebitunnis fikseerib õpetaja puudujad tavapärasel viisil. Vastavalt kodukorrale.
 2. Õpilase vanem põhjendab puudumist vastavalt Mustvee Kooli kodukorrale. 
 3. Reisimine ei vabasta õppetöös osalemisest. 
 4. Kui õpilane on haige, siis tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Laps vastab pärast terveks saamist õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele. 
 5. Tunnitöö järjepidev esitamata jätmine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega.

 

E-õppe kanalid ja otsesuhtluse kanalid

 • Opiq www.opiq.ee
 • Zoom
 • eKool
 • Nutisport
 • e-maili aadressid
 • Taskutark
 • e-koolikott

 

Arvutid ja tehnoloogia

1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja, kooli juhtkonna  poole.

2. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.